Privacy statement

Privacy AVG

Bij Saxenburgh Groep en daarmee ook bij Orthopedisch Centrum Vechtdal hechten wij veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent ( of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u of uw kind. Persoonlijke gegegevens worden verwerkt in overeenstemming met wettelijke bepalingen, zoals Algemene Verordering Gegevensbscherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschilende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, versleuting etc. Wij werken uitsluiten met systemen en leveranciers die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. Ook zorgen we voor maatregelen tegen verlies van gegevens, brand en diefstal.

Als we gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van uw gegevens, dan maken we daarover goede afspraken en leggen dit vast in verwerkersovereenkomsten.

Website Orthopedisch Centrum Vechtdal

Als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt en waarom we dit doen leest u hieronder.

Bij uw bezoek aan de website van Orthopedisch Centrum Vechtdal verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Als u een contactformulier invult, gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, u aan te melden of om uw vraag te beantwoorden. 

Cookies

OCV verzamelt via deze website geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. OCV gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en behoeften van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een "cookie" op uw computer, tabelt of mobiele telefoon (hierna:Apparaat) . De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw apparaat of bestandend die daarop zijn opgeslagen niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt OCV?

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt OCV gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdienten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan OCV verstrekt. OCV krijgt op de manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegegens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. OCV kan niet zien wie de website bezoekt. Het is voor Google technisch ook niet mogelijk om een afzonderlijke gebruiker te identificeren.

Het is voor OCV niet mogelijk om de door Google Analytics verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook kan OCV geen gegegevens opvragen over een individuele gebruiker.

Facebook

ls u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via www.ocvechtdal.nl cookies op uw apparaat plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van OCV bent ingelogd op Facebook. Bovendien moet u eerst actief een handeling doen, door bijvoorbeeld zelf een nieuwsbericht op de website te delen/liken. Meer informatie over het cookie beleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

Linkedin
OCV plaatst Linkedin cookies op uw apparaat om het doorzetten van artikelen op www.ocvechtdal.nl mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan www.ocvechtdal.nl bent ingelogd op Linkedin en hiervoor actief op de Linkedin-button klikt. Meer informatie over het cookie beleid van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Wilt u geen cookies? U kunt ze blokkeren!
U kunt cookies blokkeren, door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven dat u geen cookies van www.ocvechtdal.nl wilt krijgen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Van wie verwerkt OCV persoonsgegevens?

Van alle patiënten en/of bezoekers met wie we contact hebben, of die de website van OCV bezoeken. Deze privacyverklaring gaat vooral in op de verwerking van gegegevens van patiënten en websitebezoekers.

Welke persoonsgegevens verwerkt OCV?

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres en/of telefoonnummer(s) (contact gegevens)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens zals gegevens over uw gezondheid en behandeling, verwijsbrief van uw huisarts of specialist, allergieën, medicijngebruik, uw labratorium- en onderzoeksuitslagen, ingevulde vragenlijsten en een overzicht van uw afspraken.

Waarvoor gebruikt OCV uw persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens als u daarvoor toestemming hebt gegeven en daarvoor een wettelijke grondslag is. Deze wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen zijn:
 • Uw toestemming
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de behandelovereenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komne
 • De verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid
 • De verwerking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang van OCV, zoals ten behoeve van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid met SXB

Voor patiënten maakt OCV samen met Saxenburgh Medisch Centrum gebruik van één elektronisch patiëntendossier. Hierdoor kunnen we veilig, effectief en snel werken. U als patiënt zijnde hoeft zich maar één keer te registreren, medische bijzonderheden zoasl bijvoorbeeld allergieën zijn bekend en overleg tussen specialisten en andere afdelingen verloopt hierdoor snel en eenvoudig. Van belang hierbij is wel dat er goede afspraken onderling zijn gemaakt, om ervoor te zorgen dat alleen relevante informatie uit uw dossier door andere zorgverleners mag worden geraadpleegd. 

Doelen van de werking van de gegevens

 • Contact en communicatie
Dit kan plaatsvinden via: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of via het patiënten portaal mijnsaxenbrugh
 • Identificatie
Wij registreren het type en nummer van uw identiteitsbewijs en tevens ook uw BSN. Dit zijn wij wettelijk verplicht en de gegevens gebruiken wij bij de gegevensuitwisseling met zorgverzekeraard en andere zorgverleners zoals bijv. apotheek en huisarts.
 • Veilige en goede zorgverlening
Het bijhouden en aanleggen van een dossier is noodzakelijk om u goede hulp en zorg te kunnen bieden. Daarom hebben alle hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn de plicht om uw gegevens vast te leggen in een dossier. Onder hulpverleners kunnen o.a. worden verstaan: de behandelend arts, de verpleegkundige, de medebehandelaar en/of de fysiotherapeut. Ook mogen uw gegevens worden gebruikt door een wanneer nodig waarnemend arts.
 • Declaraties naar uw zorgverzekeraar
Om de kosten vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar, sturen wij overzichten naar uw zorgverzekeraar met o.a. uw naam. BSN. naam van uw arts en de code van de behandeling. Wanneer uw zorgverzekeraar nader onderzoek wil doen in het kader van fraudebestrijding en doelmatigheid van de zorg, dan vragen wij altijd eerst uw toestemming.
 • Versturen van facturen voor niet-verzekerde zorg
 • Informeren van uw huisarts/verwijzer of andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn
 • Meten van behandelresultaten (PROMS)
Voor en na de operatie vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Hiermee meten we het effect van de behandeling en vergelijken we dit met landelijke resultaten. Uw gegevens worden geanonimiseerd om landelijk om deze landelijke vergelijkingen te kunnen maken.
 • Wetenschappelijk onderzoek
Uw gegevens kunnen anoniem gebruikt worden voor onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot u als persoon. Heeft u hier wel bezwaar tegen? Laat dit dan aan ons weten. Als de gegevens wel herleidbaar zijn tot u als persoon, dan wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd.
 • Registratie van implantaten in de landelijke registers
Mochten er problemen zijn met een implantaat, dan moeten de dragers van deze implantaten zo snel mogelijk gevonden worden. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd beheert hiervoor het Landelijk Implantaten Register (LIR) waarin alle implantaten worden vastgelegd. In het register staan alleen gegegevens over het implantaat, geen patiëntgegevens.
 
In het Landelijk Register Orthopedisch Implantaten (LROI) worden deze gegevens ook vastgelegd. Hierbij worden persoonsgegevens zoals geboortedatum, gewicht en leefwijze verzameld . Daarnaast wordt alle informatie over het geplaatste implantaat en gegevens over wie de operatie heeft uitgevoerd met welke methode ook vastgelegd. Zo kunnen specialisten hun eigen resultaten vergelijkende met de landelijke resultaten en daarnaast wordt de informatie gebruikt voor wetenschappenlijk onderzoek om de veiligheid en kwaliteit van de orthopedische zorg steeds te kunnen verbeteren. Hierbij worden uw persoonsgegevens versleuteld opgeslagen, deze zijn alleen zichtbaar voor de artsen van het OCV en SXB. Indien u niet opgenomen wilt worden in het LROI, dan kunt u dit aangegeven bij uw arts.
 • Interne en externe kwaliteitscontroles en verbetering
OCV is verplicht gegevens vast te leggen ter verantwoording aan bijvoorbeeld de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)/ Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om de eigen zorg (-processen) van OCV steeds verder te kunnen verbeteren. Belangrijk om te weten hierbij is dat uw gegevens anoniem verwerkt worden.
 • Klachten, indicidenten en calamiteitenregistraties
Voor de registratie en behandeling van eventuele klachten, incidenten en calamiteiten wordt gebruik gemaakt van gegevens uit uw patiëntendossier.
 • Andere doelen:
Wanneer we uw gegevens nodig zijn voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Andere doelen kunnen zijn;
 • Patiëntenervaringsonderzoek
 • Inzage dossier door externe auditoren
U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken.

 

Hoe lang bewaart OCV uw gegevens?

OCV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegeven worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillende zijn. 
 • Medisch dossier: De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is vijftien jaar vanaf de laatste behandeling. Het kan voorkomen dat uw arts om goede zorg te kunnen bieden de gegevens langer dan vijftien jaar moe bewaren, bijvoorbeeld in geval van implantaten (protheses), chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Het inititatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken. Medische gegevens van minderjarigen worden in ieder geval bewaard tot het 34e levensjaar. 
 • Financiële gegevens ten behoeve van de behandeling worden zeven jaar bewaard.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. 
OCV kan verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent OCV haar medewerking.
 
U bent in goede handen bij ons team!

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of doorverwijzing van uw specialist gekregen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.